Hua Huang

Hua Huang

P: CC '17 General Manager, Beijing Xuansheng Venture Real Estate Development Co. Ltd.